v

 

 

Đại ý Chú Đại Bi

 

Những truyện linh ứng khi

trì niệm Chú Đại Bi

Linh ứng chùa Châu An

 

Hướng dẩn nối files